Octopath Traveler
1787 2574 *PRADT
Katsushin
2000 2500 *PRADT
KOF
2000 2500 *PRADT
Forest Bake
2000 2350 *PRADT
Tiramisù Kakigōri
2000 2500 *PRADT
Hereditary
2000 2500 *PRADT
Amdang Typhoon
2000 2500 *PRADT
Muddy Coffee
2000 2500 *PRADT