ปัจจุบันเราต่างตระหนักกันดีว่าสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศนั้นอยู่ในขั้นวิกฤติ พื้นที่ป่าไม้ยังคงลดลงในขณะที่ความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพิ่มขึ้น หน่วยงานราชการหลายแห่งพยามยามสร้างมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่นอกจากไม่สามารถหยุดยั้งการลดลงของพื้นที่ป่าแล้ว กลับก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้น

การก้าวไปข้างหน้าเพื่อแสวงหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทบทวนและวิเคราะห์ต้นเหตุแห่งปัญหาในการจัดการทรัพยากรนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่ทางเลือกที่เหมาะสม สอดคล้องเป็นธรรม สามารถนำไปสู่การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนในอนาคตได้

กฎหมายป่าชุมชนคือรูปธรรมสำคัญของการปฏิรูประบบการเมืองและระบบราชการ โดยยึดมั่นในหลักการของสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร และเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิและส่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตามที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
 

2005.07.13