ประชาธิปไตยหนังไทย : สิทธิคนดู เสรีคนทำ
democracy of thai cinema : freedom to watch, the right to make
(s. pittaya / pin pathana)

2007.08.18