floating in the sky

floating in the sky

150 150 *pradt


my recent favorite, amazing photos by michael poliza.

7 comments
  • [ishock] wow…

  • เรือนั่นไปอยู่ตรงนั้นได้จั๋งใด … คงไม่ใช่สินามิพัดมาหรอกนะ

  • รูปแรกให้ความรู้สึกเหมือนเรืออับปางกลางทะเลแล้วไปขุดพบ [lol]

  • เห็นแล้วคิดถึง noah’s ark

  • This photo are very amazing and so beautiful.

  • ชอบภาพนกสีขาวบินอยู่ด้านบนตัวกูปรีด้านล่าง (กล้องต้องอยู่สูงมาก สูงกว่านกบินอีก) [shy]

  • very amazing & wonderful [lol]

Comments are closed.