อ่านบทความ vacation, all i never wanted ดูตารางเปรียบเทียบแล้ว เห็นว่ากฏหมายของฝรั่งเศส กำหนดวันหยุด ที่นายจ้างต้องจ่ายเงินให้ ถึง 30 วัน (อันนี้มีพูดถึงใน sicko ด้วยนะ แถมมันมีลาพักป่วย แบบยาวนาน และได้เงินเดือนเต็มจำนวนด้วย ~รัฐจ่าย 60% บริษัทจ่าย 40%)

ส่วนอเมริกามันไม่มีกฏหมายกำหนดหรอเนี่ย ไม่น่าเชื่อ…
กลับมาดูของไทย ก็มีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ส่วนวันหยุดพักร้อนจะเพิ่มไปเรื่อย ตามระยะเวลาที่ทำงานอยู่กับบริษัท

มาตรา 30 ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่ง ไม่น้อยกว่าหกวันทำงาน โดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าว ให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้า หรือกำหนดให้ตามที่นายจ้าง และลูกจ้างตกลงกัน
ในปีต่อมา นายจ้างอาจกำหนด วันหยุดพักผ่อนประจำปี ให้แก่ลูกจ้างมากกว่าหกวันทำงานก็ได้ นายจ้างและลูกจ้าง อาจตกลงกันล่วงหน้า ให้สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปี ที่ยังมิได้หยุดในปีนั้น รวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานยังไม่ครบหนึ่งปี นายจ้างอาจกำหนด วันหยุดพักผ่อนประจำปี ให้แก่ลูกจ้างโดยคำนวณให้ตามส่วนก็ได้ (พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑)

๖ วันอาจจะดูน้อย แต่ถ้ารวมวันหยุดทางศาสนา และเทศกาลต่าง ๆ ก็มากอยู่นะ

2007.08.23